Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Unvanı: ZORLU GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: ZORLU GÖZLÜK YETKİLİSİ

Satıcı İnternet Adresi: https://zorlugozluk.com/

Satıcı Adres: Battalgazi Mahallesi, İbni Sina Sokak, No:6, Sultanbeyli, İstanbul

Satıcı Telefon: (+90) 216 514 97 27

Satıcı E-mail: [email protected]

1.2- ALICI Alıcı Adres: Alıcı Telefon:

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Gözlük Çerçevesi;

Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar. Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu hizmetin ifa edileceği adres aşağıda belirtildiği gibidir:

İfa Adresi:Battalgazi Mahallesi, İbni Sina Sokak, No:6, Sultanbeyli, İstanbul

MADDE 5 -HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN MASRAFLAR

Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 15 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 15 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın ifa yükümü ortadan kalkar.

MADDE 6- -MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

MADDE 8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________

ALICI İMZA

SATICI İMZA_